(Jwplayer)

March 10, 2017

#JESUS design was that we should bear ▶FRUIT◀, and HIS command was that WE should ▶LOVE◀ each other ...

JESUS reaffirmed the importance and nature of 
LOVE and FRUITBEARING
The FATHER'S love for JESUS was the model for JESUS' love of the disciples; HIS obedient love for the FATHER was to be the model for their love for HIM; HIS self-sacrificing love for them was to be the model of their love for each other.
 The initiative in all this was HIS. HE chose them and not they HIM. HIS design was that they should bear fruit, and HIS command was that they should love each other...

Hoe weet jy of jy die Heilige Gees ontvang het?


Die antwoord aan my was: "Hy leef binne my. Rein gewas deur Jesus bloed.  En ek ontvang die Gees deur Christus."

Nou voor ek daar gaan antwoord deur die woord van God. Vra ek nog n vraag. Wat is dan ook die Vader sê Wil waarvan Hy nou hier praat?

" Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van MY Vader wat in die hemele is.  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!"


2.  En ook die Vader se gebod / Sy wil in Openbaring 22:14 ?


" Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van MY Vader wat in die hemele is. "


KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

Mens hoor en verstaan jy wat JESUS hier dan sê? HY sê uitdruklik: nie elkeen wat die Here se naam aanroep sal gered word nie, maar alleenlik die wat Sy wil doen?

...Nou hoe weet jy wat is die >WIL< van ons Vader in die Hemel wat ons moet >GEHOORSAAM< nakom om Hemel toe te mag gaan?

Kom ek vat julle na Jesus se woorde toe, Hy verduidelik dit so:

● Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
JOHANNES 3:5

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE
m.a.w n Geestelike Geboorte moet plaasvind  (Efesiers 5:6)

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLEKING JAMES STUDY BIBLE

● Na n inkeer van jou sonde doop JESUS ons dan met die Heilige Gees.( Mattheus 3: 11 + Lukas 3: 16) en Sy woorde (Bybel) was ons skoon 
( m.a.w jy maak tyd elke dag om bybel te lees )

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

Toe die Fariseërs en Sadduseërs bymekaar was vra een van die vir JESUS :   " Meester, wat is die groot gebod in die wet?  En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  Dit is die eerste en groot gebod.  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete."

(MAW WET VAN LIEFDE: 1STE TEENOOR GOD EN 2DE TEEN ALLE VLEES OP AARDE)

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

Lees ook MATTHÉÜS 5 - 7 om te verstaan hoekom God sê dat al jou vyande jou naaste insluit... kyk die video hier

Net voor Jesus gekruisig word met die 1STE nagmaal sê JESUS: " My kinders, nog ’n klein tydjie is Ek by julle Julle sal My soek, en soos Ek vir die Jode gesê het: Waar Ek heengaan, kan julle nie kom nie — so sê Ek nou ook vir julle.   ’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.   Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het."

KING JAMES STUDY BIBLE

》》》 JESUS gee n ▶▶Nuwe Gebod◀◀ van LIEFDE, 1STE teenoor God en 2DE teenoor ALLE VLEES op aarde.... 《《《《《

So,  nou wag die Gees geduldig totdat jy besluit om kwaliteit tyd met Hom sal deurbring sodat Hy jou die waarheid en Sy wil kan leer in Sy woord wat BYBEL genoem word en nie een of ander boek bv. Martha of Judas of wie ook al se sielskossies met skrifgedeeltes vir die dag... (Efesiers 5:18) Ek persoonlik gebruik die King James Study Bible wat elke vers in die hele bybel mooi verduidelik. Ongelukkig net in Engels beskikbaar.


KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

(En as jy sukkel om die gewone bybel te verstaan bid vir wysheid se die Woord  sê  /☆ The Bible plainly states, “For the Lord gives wisdom; from His mouth come knowledge and understanding (Prov. 2:6). )

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

Volgens Efesiers 5:32: is die verhouding tussen Jesus en Sy kerk (sonder mure) soos n Getroude paartjie... Jesus as die man en die gelowige as Sy vrou..

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

Gal 5: 22-23 is die vrugte/gebooie/Die wil van God waarvan Openbaring 22:14 dan praat..... "Salig is die wat Sy gebooie (nie die 10 gebooie nie maar die Wet van Liefde m.a.w die vrugte van die Heilige Gees) doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad."
KING JAMES STUDY BIBLE

" So dra elke goeie boom goeie vrugte (Vrugte van die Heilige Gees Gal 5: 22-23) ; maar ’n slegte boom dra slegte vrugte.  ’n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ’n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.   Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi (Gaan nie die hemele ingaan Openbaring 22:14).  So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.   Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!"


En nou bly geloof, hoop, liefde — hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde. (Liefde vir God en Liefde vir alle mense want aan hierdie twee gebooie hang die hele wet.... (Matt 22:36-40 + Gal 5:22-23)#JESUS♡ design was that we should bear ▶FRUIT◀, and HIS command was that WE should ▶LOVE◀ each other ... :

Allegory of the vine (John 15:1–17)

Allegory of the vine (15:1-17)
One of the famous I am metaphors of John opens this discourse. In it JESUS likened HIMSELF to a grapevine and HIS FATHER to the farmer who tended it (v. 1; cf. Ps 80:8-11Isa 5:1-7; see on 6:35). Grape husbandry was widespread in Palestine, so much imagery would have been vivid to the disciples. But what JESUS had to say was not just a disquisition on one form of agriculture. It was a spiritual message with three distinct but related parts.
●The first section (vv. 1-4) builds on a knowledge of basic methods of grape culture. Branches that do not produce fruit are useless and are removed by the farmer from the vine. Branches that do bear grapes are pruned so that they might be even more fruitful. JESUS did not specify the identity of any of the spiritually unfruitful who may have been in his mind, but he implied that the disciples were among the fruitful, for he pronounced them already clean (or pruned; the Greek word is the same) through his ministry (cf. 13:10). As Jesus was the source of Christian fruitfulness, it was essential to remain vitally in touch with HIM.
●Jesus emphasized this idea in the second part of the discourse (vv. 5-8). He began by restating the first element of the metaphor of 15:1, but in the second HE spoke of the disciples rather than of HIS FATHER. No branch, HE said, can be fruitful that is severed from its vine. It is the same in the spiritual realm: the secret of fruitfulness is living in connection with Jesus, who is the source of fruitfulness. Remaining in Jesus and being fruitful is the essence of discipleship, brings glory to the Father, and guarantees answered prayer (cf. 14:13).
●In the third section (vv. 9-17), Jesus reaffirmed the importance and nature of love (cf. 14:15-24) and fruitbearing. The Father's love for Jesus was the model for Jesus' love of the disciples; HIS obedient love for the Father was to be the model for their love for HIM; HIS self-sacrificing love for them was to be the model of their love for each other. The initiative in all this was HIS. He chose them and not they HIM. HIS design was that they should bear fruit, and HIS command was that they should love each other (cf. 13:34-35).


" Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete.   Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan.  Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.   Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.   Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ’n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ’n slegte boom dra slegte vrugte.  ’n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ’n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.   Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.  So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.   Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!   Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ’n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.  En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ’n dwase man wat sy huis op die sand gebou het.  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot."
The Golden Rule
12 “So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.

13 “Enter by the narrow gate. For the gate is wide and the way is easy[a] that leads to destruction, and those who enter by it are many. 14 For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few.

A Tree and Its Fruit

15 “Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves. 16 You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thornbushes, or figs from thistles? 17 So, every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. 18 A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 Thus you will recognize them by their fruits.

I Never Knew You

21 “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. 22 On that day many will say to me, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name?’ 23 And then will I declare to them, ‘I never knew you; depart from me, you workers of lawlessness.’

Build Your House on the Rock

24 “Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. 25 And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. 26 And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. 27 And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it.”

Ek vra weer: "Weet jy of jy die Heilige Gees het? M.A.W Het Jesus jou Geestelike gedoop na jy waarlik jou sondes belei het, het jy Hom en jou naastes insluitend jou vyand lief soos Hy ons beveel het om te doen, spandeer jy dagliks kwaliteit tyd met Jesus  in Sy woord (bybel alleenlik is waarheid) sodat Hy jou kan skoonwas (leer) sodat jou lewe weerspieël in die eienskappe van die vrug van die Gees — liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Wanneer hierdie vrug in jou lewe sigbaar is, getuig dit van die inwoning van die Heilige Gees in jou lewe en behoort jy aan God.

“n Boom word tog aan sy vrugte geken.” [Mat.12:33].
Ek herhaal, en Jesus sê...."Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van MY Vader wat in die hemele is. "

Dictionary of Bible Themes:

THE 10 COMMANDMENTS ENDED THE MOMENT WHEN JESUS DIED ON THE CROSS....

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

KING JAMES STUDY BIBLE

John 13: 10

KING JAMES STUDY BIBLE●●●》》 7464 TEACHERS OF THE LAW

Those professionally trained to develop, teach and apply the OT law. In the application of the law the oral teaching of these people often assumed greater authority than the written law. Thus, by the time of the NT, the teachers of the law were in conflict with Jesus Christ and the apostles, who taught with authority and condemned the outward religious acts that the teachers had fostered.

Teachers of the law mentioned by name

Ezra Ezr 7:1-21Ne 8:1-18 Teachers of the law arose after the exile from amongst the earlier scribes whose duties were more strictly secretarial.
Nicodemus Jn 3:10
Gamaliel Ac 5:34 Teachers of the law belonged mainly to the Pharisees but as a body were distinct from them.

Teachers of the law in conflict with Jesus Christ

Concerning righteousness Mt 5:20
Concerning Jesus Christ’s authorityMt 9:2-8 pp Mk 2:5-12 pp Lk 5:20-26See also Mk 3:22-27Mk 11:27-33 pp Lk 20:1-8
Concerning the seeking of signs Mt 12:38-39
Concerning hypocrisy Mt 23:2-33 pp Mk 12:38-40 pp Lk 13:34-35 pp Lk 20:46 See also Mt 15:1-8 pp Mk 7:1-8Isa 29:13
Concerning the children’s praise Mt 21:15-16 See also Ps 8:2
Concerning Jesus Christ’s mixing with sinners Mk 2:16-17 pp Lk 5:30-32 See also Lk 15:1-7
Concerning Jesus Christ’s identityMk 12:35-37 See also Ps 110:1
Concerning the Sabbath Lk 6:7-11

The teachers of the law sought to get rid of Jesus Christ

By falsely accusing him Lk 23:10See also Mt 26:57-60 pp Mk 14:53-56 The teachers of the law were entrusted with the administration of the law as judges in the Sanhedrin; Jn 8:3-6
By looking for ways to arrest and kill him Mk 11:18 pp Lk 19:47 See also Mk 14:1 pp Lk 22:2Mk 14:43Lk 20:19 pp Mk 12:12
By sending him to be tried before Pilate Mk 15:1 See also Lk 22:66-23:1

The teachers of the law, with others, mocked Christ crucified

Jesus Christ foretold the opposition of the teachers of the law

Mt 16:21 pp Mk 8:31 pp Lk 9:22 See also Mt 20:18-19 pp Mk 10:33-34

Teachers of the law in conflict with the apostles

Teachers of the law in a non-confrontational setting●●●》》8749 false teachers

Those who teach error and in so doing lead others astray. They are to be distinguished from false prophets who are equally condemned in Scripture.

The OT prophets warned God’s people against being led astray by false teachers

Jesus Christ condemned false teachers

He opposed legalism and hypocrisyMt 5:19
He identified the teachers of the law and Pharisees as false teachersMt 23:1-33 pp Lk 11:42-52 See alsoMt 15:14
He warned his followers against them Mt 16:6,12 pp Mk 8:15 pp Lk 12:1

The condemnation of false teachers in the early church

Paul urges his readers to avoid false teachers 1Ti 6:3-6 See also Ac 20:29-31Ro 16:17-182Co 11:3-4 The Corinthian church had been undiscerningly tolerant of Jewish deceivers in their midst; Eph 4:14The Colossian heresy taught that the combination of faith in Jesus Christ with man-made regulations was necessary for salvation: Col 2:4,8Paul warns against the heretical teachers in the Ephesian church: 1Ti 1:3-4,7
Rev 2:14 the followers of Balaam; Rev 2:20
Hymenaeus and Philetus are cited as examples of false teachers 2Ti 2:17-18
Those who teach will be judged particularly strictly Jas 3:1 See also2Co 11:13-15Gal 1:6-9Gal 5:10

●●●》》8750 FALSE TEACHINGS

Scripture repeatedly warns against false teachings, which deny or distort some aspect of the gospel. The origin of such teachings is attributed either to human error or to demonic inspiration.

Examples of false teachings

Qualities of false teachings

They are valueless Mt 15:9 pp Mk 7:7 See also Isa 29:13Eph 5:6Col 2:20-231Ti 1:3-7
They are destructive in their nature2Pe 2:1 See also Mt 7:15Ac 20:29-30Tit 1:10-11
They have the capacity to lead people astray Ac 20:30 See also Eph 4:141Ti 6:20-21Heb 13:92Pe 2:14-151Jn 2:26
They may be popular 2Pe 2:2 See also Mt 24:4-5 pp Mk 13:5-62Ti 4:32Pe 2:18-191Jn 4:1-5
They may be accompanied by miraculous signs Mt 24:24 pp Mk 13:22 See also 2Th 2:9-10Rev 13:11-15

The origin of false teachings

Demonic inspiration 1Ti 4:1-2 See also 2Co 11:3-41Jn 4:1-3Rev 16:13-14
Human error 2Pe 2:3 See also Col 2:81Ti 6:20-21

Discerning false teachings

By their content 1Jn 4:2-3 See also1Co 12:31Jn 2:20-232Jn 7-11
By the teacher’s lifestyle Mt 7:15-20See also 2Co 11:201Jn 3:7-10Jude 4
By their effects 1Ti 6:3-5 See also1Ti 1:3-42Ti 2:16-18Rev 2:20

The antidote to false teachings

Holding fast to the true gospel 1Jn 2:24 See also Gal 1:6-91Ti 1:18-202Ti 1:13-14
Shunning false teachers Ro 16:17-18 See also 2Ti 3:1-9Tit 3:9-112Jn 9-11

See also

1460truth
5441philosophy
5794asceticism
7774prophets, false
8237doctrine, false
8703antinomianism
8749false teachers
8766heresies
8775libertinism
8784nominal religion
8831syncretism
9115antichrist, the


 Dictionary of Bible Themes  » 1352 covenant, the new
1352 covenant, the new

1352 covenant, the new

The fulfilment of God’s purposes of salvation expressed in the covenants of the OT, mediated by Jesus Christ and sealed in his blood. It is a covenant of grace, the benefits of which include forgiveness, a renewed relationship with God and, through the Holy Spirit, an inward transformation that enables obedience to its demands and so ensures that it will not again be broken. Jer 31:31 The “new” covenant is contrasted with the covenant made at Sinai which is sometimes referred to as the “old” or “first” covenant. See also Heb 8:8

The new covenant fulfils the OT covenants

God’s covenant with Noah Isa 54:9-10Hos 2:18
God’s covenant with Abraham Lk 1:72-73Ac 3:25-26Gal 3:14-16
God’s covenant at Sinai Eze 16:60,62Eze 20:37
God’s covenant with David Isa 55:3Eze 34:24-26Eze 37:25-26Lk 1:69

Jesus Christ, the mediator of the new covenant

The new covenant fulfilled in the MessiahMal 3:1 See also Isa 42:6Isa 49:8
The new covenant effected through Jesus Christ’s death Heb 9:15 See also Heb 9:16-17
The new covenant sealed in Jesus Christ’s blood Lk 22:20 pp Mt 26:28 pp Mk 14:24See also Ex 24:8 Blood was an important element in sealing the Sinaitic covenant; Jn 6:541Co 10:161Co 11:25Heb 10:29

The ministry of the Holy Spirit

The superior blessings of the new covenant

God’s grace and mercy Heb 12:24 The blood of Abel cried out to God for justice and retribution; the blood of Jesus Christ, shed to seal the new covenant, cries out for mercy and forgiveness.
A complete forgiveness Heb 8:12 See alsoJer 31:34Ro 11:27Heb 10:17
Release from the law’s condemnation 2Co 3:9Gal 3:13-14
An inward enabling to obey God’s laws Jer 31:32-33 The old covenant was broken because its demands were not met. Under the new covenant the requirements of obedience are not abolished, but in writing his laws on human hearts, God gives the ability to meet the covenant demands. See also Jer 32:38-40Eze 11:19-202Co 3:3Heb 8:9-10Heb 9:14Heb 10:16
A new knowledge of God Heb 8:11 See alsoJer 31:342Co 3:15-16
A renewed relationship with God Eze 37:26-27 “peace” refers to spiritual and material well-being; real peace is possible only for those in a right relationship with God. The formula “I will be their God, and they will be my people” is associated also with the Abrahamic and especially the Sinaitic covenants. See also Jer 24:7Jer 31:1Eze 34:30-31Hos 2:19-23
A superior priesthood Heb 8:6 See alsoHeb 7:22Heb 9:24-25
A superior sacrifice Heb 9:14 See also Heb 9:20-23,26-28Heb 10:4,8-14
A lasting covenant Isa 61:82Co 3:11 See also Jer 50:5Heb 8:7,13Heb 13:20

ALSO READ:
● Saved ONLY if you OBEY God's commandments:
Jesus = (GRACE - NEW COVENANT JER.31:31):
Commandment of Love:
John 13:34-35 King James Version (KJV)
A new commandment I give unto you, That ye LOVE one another; as I have LOVED you, that ye also LOVE one another.
By this shall all men know that ye are MY disciples....
http://stopwhitegenocideinsareports.blogspot.co.za/2016/11/the-law-of-moses-vs-law-of-jesus-only-2.htmlKING JAMES STUDY BIBLE

YOU ARE MY KING... JESUS IS HIS NAME 💕